نوشتار

ترجمه‌ی نوشتار از فارسی به انگلیسی

چهار شبانه‌روز پری روشنی

بخشی از خاطرات زندان لوئیز باغرامیان

Four Days And Four Nights With Pari Roshani

Louise Baghramian

آنها هنوز جوانند

علی‌اشرف درویشیان

They are still young

Ali-Ashraf Darvishisan