ترجمه‌ی متن

ترجمه‌ی انگلیسیِ «استالینیسم و مسئله بوروکراسی در جامعه سوسیالیستی»

از اسناد سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در سال ۱۳۵۳

The English translation of “Stalinism and the Problem of Bureaucracy in Soviet Society” by The Iranian People’s Fadaee Guerrillas

Stalinism-and-the-Problem-of-Bureaucracy-in-the-Soviet-Society-

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *