قصه‌ی «سَه‌کو» و «وَن‌زَتی»

آری پدر، من یک زندانی‌ام
از بازگو کردن جرم من نترس
جرم من عشق به محرومان است
این شرم ندارد،
تنها سکوت است که شرم‌آور است

و حال به تو خواهم گفت که ما با چه طرفیم
ما با نیرنگی طرفیم به قدمت قرن‌ها
به روزگار نگاه کن تا دریابی
که چه چیز سیاه کرده است سراسر تاریخ را.
قانون برعلیه ماست
با همه‌ی زور و توان فراخ‌اش
آری قانون برعلیه ماست!
پلیس، خوب می‌داند چطور یک انسان را
گناهکار یا بی‌گناه جلوه دهد
قدرت و زور پلیس برعلیه ماست!
تهمت‌های بیشرمانه‌ی دروغ‌گویان را
بیش از پیش با طلا پاداش می‌دهند
قدرت و زور طلا برعلیه ماست!
بیزاری و نفرت نژادی برعلیه ماست
و نیز این واقعیت ساده که ما از فقرائیم

پدر عزیزم، من یک زندانی‌ام
از بازگو کردن جرمِ من شرمنده مباش
جرمِ عشق و برادری نسبت به انسان‌ها
این شرم ندارد،
تنها سکوت است که شرم‌آور است 

تنها نیستم من،
قلب عاشقِ من، و عصمت و بیگناهی‌ام 
پشت و پناه من است
کارگران، تنگ‌دستان با من‌اند
با اینها، هم در امن و امانم و، هم نیرومند
با اینها، امید ازآنِ من است
عصیان و انقلاب محتاج پول نیست
بجای پول
به قدرتِ خلاقه، به قبولِ رنج
به روشنی و به عشق نیازمند است
و به غمخوارِ همگان بودن
هرگز نه مال کسی را میخوری، نه جان کسی را میگیری
چرا که تو خود پاره‌ای هستی از امید و از حیات
انقلاب از انسانی به انسانی دیگر
و از قلبی به قلبی دیگر راه می‌یابد
و من درمی‌یابم- وقتی به ستارگان چشم میدوزم-
که ما همه سلاله‌ی هستی هستیم و مرگ هیچ است. ترجمه: الف. بهرنگ
Ballad Of Sacco And Vanzetti
Joan Baez
 
 Father, yes, I am a prisoner
 Fear not to relay my crime
 The crime is loving the forsaken
 Only silence is shame
 And now I'll tell you what's against us
 An art that's lived for centuries
 Go through the years and you will find
 What's blackened all of history
 Against us is the law
 With its immensity of strength and power
 !Against us is the law
 Police know how to make a man
 A guilty or an innocent
 !Against us is the power of police
 The shameless lies that men have told
 Will ever more be paid in gold
 !Against us is the power of the gold
Against us is racial hatred
And the simple fact that we are poor

My father dear, I am a prisoner
 Don't be ashamed to tell my crime
 The crime of love and brotherhood
 And only silence is shame

With me I have my love, my innocence
 The workers, and the poor
 For all of this I'm safe and strong
 And hope is mine
 Rebellion, revolution don't need dollars
 They need this instead
 Imagination, suffering, light and love
 And care for every human being
 You never steal, you never kill
 You are a part of hope and life
 The revolution goes from man to man
 And heart to heart
 And I sense when I look at the stars
 That we are children of life
 Death is small